Adatvédelmi nyilatkozat

Tisztelt Látogatónk!

A honlap látogatásával Ön egyúttal tudomásul veszi, hogy a honlapon megjelenített információink igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

 

A böngészés során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

Ön a honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap bizonyos részeihez.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az elektronikus fizetési szolgáltatást választja, abban az esetben a TritonLife Magánkórházak Zrt. (1135 Budapest, Lehel u. 59/c) adatkezelő által a TritonLife Magánkórházak Zrt. felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

  • Név
  • E-mail cím
  • Számlázási adatok (Név, Irányítószám, Város, Cím)

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

A TritonLife Magánkórházak Zrt. kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok teljes körű betartásával adatkezelőként önállóan illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

A TritonLife Magánkórházak Zrt. az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a TritonLife Magánkórházak Zrt. alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége. A TritonLife Magánkórházak Zrt. az Ön személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb, személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.

A TritonLife Magánkórházak Zrt. fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az Ön számára fontosnak tartott információról Önt e-mailben és/vagy SMS-ben értesítse, egyúttal biztosítja az Ön részére a visszautasítás lehetőségét.

Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a TritonLife Magánkórházak Zrt.-t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

Fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

Tájékoztatjuk, hogy az Önről összegyűjtött illetőleg az Öntől kapott adatokat a jogellenes, vagy a hálózatunkat illetve webhelyünk működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatjuk.

A TritonLife Magánkórházak Zrt. nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a webhelyen lévő vagy a webhelyen keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy ki közli ezeket az adatokat, információkat. A webhelyen lévő információk, adatok közül semmit sem szabad javaslatként vagy ajánlásként kezelni, illetve a webhely nem szolgálhat semmilyen döntés vagy intézkedés alapjául.

A TritonLife Magánkórházak Zrt. nem vállal felelősséget a webhely tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően. A webhelyen lévő nyilatkozatok, kijelentések nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A honlap látogatásával Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

A TritonLife Magánkórházak Zrt. a szolgáltatásai során keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa kezelt egyéb személyes adatokkal.

A TritonLife Magánkórházak Zrt. a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át, hozzáférhetővé nem teszi.

A TritonLife Magánkórházak Zrt. szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a TritonLife Magánkórházak Zrt. nem vállal felelősséget.

A szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a TritonLife Magánkórházak Zrt. a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (név, cím, telefonszám, mobilszám, e-mail cím) kér.

A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a TritonLife Magánkórházak Zrt. bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

A regisztráció célja bizonyos információk, illetve dokumentumok kizárólag egészségügyi szolgáltatások számára történő hozzáférhetősége, elérhetősége.

A TritonLife Magánkórházak Zrt. regisztrációhoz kötött oldalait látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A TritonLife Magánkórházak Zrt.-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.

A TritonLife Magánkórházak Zrt. fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a TritonLife Magánkórházak Zrt. jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes

a) bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,

b) az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,

c) bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,

d) a jóerkölcs követelményeivel.

A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes vagy egészségügyi adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.

Adatkezelési tájékoztató a TritonLife Magánkórházakban működő elektronikus megfigyelőrendszerekről:

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a TritonLife Magánkórházak Zrt. 1135 Budapest, Lehel u. 59. „C” épületében elektronikus megfigyelőrendszert működtetünk.

A megfigyelő rendszert a kórház munkatársai kezelik.

Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe a jelen tájékoztató ismeretében belép.

A kezelt adatok köre: a megfigyelt területen tartózkodó személyek képfelvételeken látható arcképe, személyes adatai.

A kamerák elhelyezkedése:

A kórház recepcióján, pénztáraiban, gazdasági bejáratánál és a második emeleti recepciós pult környezetében működnek biztonsági kamerák.

A kamerák látómezője kizárólag a fent jelzett területekre terjed ki, azok közterületre nem irányulnak:

1: pénztár asztal

2: pénztár asztal

3: pénztár, ügyfél

4: pénztár, ügyfél

5: szélfogó

6: recepció áttekintő kép

7: recepció áttekintő kép

8: recepció áttekintő kép

9: recepció lift előtti terület

10: gazdasági bejárat külső ajtó

11: II. emeleti recepciós pult

12: gazdasági bejárat belső ajtó

13: II. emelet fénymásoló

14: II. emelet fénymásoló áttekintő kép

15: II. emeleti recepciós pult, ügyfél

A kamerák üzemeltetésének célja az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme, illetve a vagyonvédelem.

A felvételek készítésének jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, melyet az érintettek megfelelő előzetes tájékoztatása alapján végez.

A kamerák felvételeinek adatkezelője a TritonLife Magánkórházak Zrt. A felvételek az épületen belül zárt rendszerben kerülnek tárolásra, azokhoz illetéktelen személy, vagy harmadik fél nem férhet hozzá.

A kamerák élő képének megtekintésére a kórház megfelelő jogosultsággal rendelkező dolgozói és őrei jogosultak.

A kamerák rögzített felvételének megtekintésére a Gondnok, a Műszaki és üzemeltetési igazgató és az Operatív Igazgató, vagy az általuk kijelölt személy jogosult.

A felvételekhez való hozzáférést jelszavas védelem korlátozza.

A felvételeket 3 naptári napig őrizzük, azt követően azok automatikusan törlésre kerülnek.

A felvételek visszanézése csak írásos megkeresés alapján, kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében a műszaki és üzemeltetési igazgató és az operatív igazgató engedélyével, illetve hatóság utasítására, jegyzőkönyv felvétele mellett történhet.

A rögzített felvételeket a kórház harmadik fél részére csak törvényben meghatározott esetben (pl. rendőrség, hatóság részére) adja át. A rögzített anyagokat kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve munkahelyi baleset esetében lehet visszanézni.

ADATKEZELÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: NAIH - 143314/2018.

A TritonLife Magánkórházak Zrt. adatvédelmi tisztviselője

Bodnár Róbert
+36 20 257 7390
gdpr@tritonlife.hu

Chatbot szolgáltatás üzemeltetése

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy röviden és tömören összefoglaló tájékoztatást adjon a TritonLife Magánkórházak Zrt., a TVC Investment KFT. és az Advantage Med First Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: Rendelet, vagy GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.) foglaltak alapján végzett, az Adatkezelő chatbot szolgáltatásához kapcsolódó adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenységéről és gyakorlatáról.

Adatkezelő kiemelt célja az érintett természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak tiszteletben tartása, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat és az információs önrendelkezési jogaikat illeti. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt alapelveket, illetve rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el, egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési tevékenysége megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Jelen Tájékoztató 2020.11.18. napjától  hatályos. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztató tartalmát megváltoztassa, amelyet kellő időben haladéktalanul elérhetővé tesz az érintettek számára. Érintettek a chatbot szolgáltatás és jelen Tájékoztató alkalmazásában azon chatbot végfelhasználók (a továbbiakban: Végfelhasználó), akik automatizált kommunikáción keresztül a Chatbot funkcióit igénybe veszik.

A chatbot szolgáltatás a következő platformokon, applikációkon keresztül érhető el:  Facebook Messenger (https://www.facebook.com/robertmagankorhaz), tritonlife.hu weboldal

Az adatkezelés részletes szabályai

Adatkezelő megnevezése: TritonLife Magánkórházak Zrt., TVC Investment Kft., Advantage Med First Kft.
Adatkezelő elérhetőségei: 1135 Budapest, Lehel utca 59/C.
Adatkezelőnél a Rendelet 37. cikk alapján adatvédelmi tisztségviselő kijelölésére kerül sor, elérhetősége a következő:

Bodnár Róbert
+36 20 257 7390
gdpr@tritonlife.hu

Adatkezelés célja: érintettek egyedi hozzájárulása és igénye alapján / chatbottal kapcsolatba lépő, chatelő felhasználók gyakori kérdéseinek megválaszolása / E-ügyfélszolgálati megkereséseinek teljesítése érdekében digitális platformon interaktív módon,  Végfelhasználó és Adatkezelő közötti kétirányú, automatizált kommunikáció, célzott tartalom kiszolgálás.

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. A hozzájárulást az érintett bármely pillanatban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét

Kezelt (személyes) adatok köre: A chatbot működéséhez feltétlenül szükséges és a Platform standard beállítások alapján rendelkezésre álló adatok: App (Messenger) user ID (chatbothoz generált azonosító), felhasználói név, profil kép URL,  A szolgáltatásra igénybe vett platform, nyelv, regisztráció időpontja, valamint bármely más, a Végfelhasználó által chat beszélgetés során megadott adat (szöveg, gombhasználat, kép) a chatbot interakcióban; a platformmal is megosztott adatok. A feldolgozott adatok köre a chatbot mindenkori funkcióival változhat. 

Kérjük, hogy a Végfelhasználó a chatbot használata során körültekintően járjon el a személyes adatai megadása kapcsán és ne adjon meg a fentiekben hivatkozott adatokon túl egyéb személyes információkat a chatbotban. Amennyiben közösségi profillal használja a chatbotot, ebben az esetben az érintett saját beállításaitól függően a különféle közösségi média felületeken a közösségi profilja bizonyos adatait elérhetővé teszi más számára azzal, hogy az ilyen harmadik felek által biztosított eszközök megteremtik az érintett számára a lehetőségét annak kiválasztására, hogy hogyan osztja meg személyes adatait a közösségi platformokon. Platformtól függően a résztvevő feleket kötelezik a Platformok, külső szolgáltatók és más harmadik felek adatvédelmi gyakorlatai és politikái saját szabályzatai mellett. Adatkezelő a Végfelhasználó által neki megadott személyes adatok valóságnak való megfelelőségéért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a Végfelhasználó felel. A Végfelhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a közösségi profilhoz, felhasználói fiókhoz kizárólag ő fér hozzá, és más számára hozzáférést nem ad. A Végfelhasználó felhasználói fiókján keresztül történő belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag a Végfelhasználó terheli.

Adatkezelés és adattárolás időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (chatboton belül jelzett törlési igénye esetén), hozzájárulás visszavonásának hiányában legfeljebb azutolsó aktivitástól, utolsó üzenetküldést (érintett üzenetet küld, üzenetet fogad, nem iratkozik le a chatbotról) számított egy év után anonimizálásra kerül (ID leválasztásra kerül), majd az utolsó aktivitástól számított öt év után törlésre kerülnek a chatbot beszélgetések adatai. A személyes adatok az anonimizálásuk  során elveszítik személyes adat jellegüket, az ily módon átalakított adatok nem hozhatók kapcsolatba a Végfelhasználóval.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Érintett nem tudja igénybe venni a chatbot szolgáltatást.

Adatfeldolgozó: Adatkezelő külső adatfeldolgozóként Talk-A-Bot Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út  29. 1. emelet 4. ajtó .; Cégjegyzékszám: 01-09-286391; Adószám: 25735967-2-43) veszi igénybe.

Az adatfeldolgozó az adatok rögzítését és tárolását a chatbot szolgáltatás szerződés szerinti teljesítése céljából teszi; valamint anonimizált, azaz a Végfelhasználó azonosítására már nem alkalmas adatokat pedig az utolsó aktivitástól egy éven túl is tárolja és felhasználja a chatbot használata során összegyűjtött adatokat saját know-how fejlesztése céljából. A személyes adatok az anonimizálásuk során elveszítik személyes adat jellegüket, az ily módon átalakított adatok nem hozhatók kapcsolatba a Végfelhasználóval.

Adattárolás és Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok tekintetében azok tárolására, illetve kezelésére részben székhelyén, valamint az alábbi tárhely szolgáltatók által üzemeltetett szervergépteremben kerül sor: 
•    AZURE [Microsoft Ireland Operations Limited; One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown Dublin 18, Ireland; 70 Sir Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland; https://azure.microsoft.com/hu-hu/]
•    AWS [Amazon Web Services EMEA Société À Responsabilité Limitée (Sàrl), 38 Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg (Lëtzebuerg); Nyilvántartási szám: R.C.S. LUXEMBOURG: B186284; https://aws.amazon.com/]
•    DigitalOcean [DigitalOcean, LLC.; 101 6th Ave, New York, NY 10013, Egyesült Államok; https://www.digitalocean.com/]

A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Adatkezelő a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén az Adatkezelő az észszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza.

Adatkezelő az általa használt informatikai infrastruktúra megtervezése, kialakítása és üzemeltetése során kiemelten gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatok védettek legyenek, így különösen gondoskodik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás és nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatok továbbítása

Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Végfelhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, illetve a jelen dokumentumban jelzett adatfeldolgozóknak való átadásra. Adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója, al-adatfeldolgozóinak és külső szolgáltatóinak listája elérhető: https://talkabot.net/hu/adatvedelmi-iranyelvek /.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Az Adatkezelőt megkeresheti bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – csak olyan személyes adatot és csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő tagjai és vezető tisztségviselői, továbbá az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek, valamint az Adatfeldolgozó tagjai és vezető tisztségviselői, továbbá az Adatfeldolgozóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek is.
Adatkezelő nem továbbít személyes adatot harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

Érintetti jogok

Az érintett bármikor jogosult az alábbiakat kezdeményezni a chat szolgáltatás ablakában, valamint az adatkezelő jelen Tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségein. Az elektronikus úton benyújtott a kérelemre adott választ adatkezelő elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult megismerni, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, kinek, mikor, miért, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, továbbá tájékoztatást kaphat a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására való jogáról. Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát első alkalommal ingyenesen az érintett rendelkezésére bocsátja, további adatigénylés esetén jogosult adminisztratív költségén alapuló díj felszámítására.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa, helyesbítse valamely (pontatlan) személyes adatát, kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, melynek teljesítéséről Adatkezelő értesíti az érintettet.

A törléshez való jog

Az érintett jogosult kérni a személyes adatainak a törlését, mely törlési kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti Adatkezelő, és erről a érintettet (az általa megadott elérhetőségen) írásban értesíti, azzal, hogy Adatkezelő a következő esetekben tagadhatja meg a kezelt személyes adatok törlését: ha személyes adatok még szükségesek abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben ezek kezelésére, illetve tárolására Adatkezelőt valamely jogszabály kötelezi, illetve jogszabályi kötelezés teljesítésének érdekében szükséges; valamint az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében Adatkezelőnek van más jogalapja a személyes adatok további kezeléséhez. Megtagadás esetében Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatást ad a törlés megtagadásáról, egyúttal megjelölve annak pontos okát is.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából, vagy ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésé érdekében (kivéve, ha az jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges) történő kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat a továbbiakban nem kezelheti. Ez alól kivételt képez, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett jogellenes adatkezelés esetén, vagy, ha az adatkezelőnek valamely döntésével nem ért egyet, valamint egyéb jogsérelem esetén az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz fordulhat igényével, valamint panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz ((Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).).