Adatvédelmi nyilatkozat

Tisztelt Látogatónk!

A honlap látogatásával Ön egyúttal tudomásul veszi, hogy a honlapon megjelenített információink igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

A böngészés során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

Ön a honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap bizonyos részeihez.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az elektronikus fizetési szolgáltatást választja, abban az esetben az Apollo Egészségügyi Centrum Kft. (4025 Debrecen, Miklós utca 5-13. fsz. 6.) adatkezelő által a Apollo Egészségügyi Centrum Kft. felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az Erste Bank és Global Payment, mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

  • Név
  • E-mail cím
  • Számlázási adatok (Név, Irányítószám, Város, Cím)

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az Apollo Egészségügyi Centrum Kft. kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok teljes körű betartásával adatkezelőként önállóan illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

Az Apollo Egészségügyi Centrum Kft. az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag az Apollo Egészségügyi Centrum Kft. alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége. Az Apollo Egészségügyi Centrum Kft. az Ön személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb, személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.

Az Apollo Egészségügyi Centrum Kft. fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az Ön számára fontosnak tartott információról Önt e-mailben és/vagy SMS-ben értesítse, egyúttal biztosítja az Ön részére a visszautasítás lehetőségét.

Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért az Apollo Egészségügyi Centrum Kft-t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

Fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

Tájékoztatjuk, hogy az Önről összegyűjtött illetőleg az Öntől kapott adatokat a jogellenes, vagy a hálózatunkat illetve webhelyünk működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatjuk.

Az Apollo Egészségügyi Centrum Kft. nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a webhelyen lévő vagy a webhelyen keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy ki közli ezeket az adatokat, információkat. A webhelyen lévő információk, adatok közül semmit sem szabad javaslatként vagy ajánlásként kezelni, illetve a webhely nem szolgálhat semmilyen döntés vagy intézkedés alapjául.

Az Apollo Egészségügyi Centrum Kft. nem vállal felelősséget a webhely tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően. A webhelyen lévő nyilatkozatok, kijelentések nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A honlap látogatásával Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

Az Apollo Egészségügyi Centrum Kft. a szolgáltatásai során keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa kezelt egyéb személyes adatokkal.

Az Apollo Egészségügyi Centrum Kft. a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át, hozzáférhetővé nem teszi.

Az Apollo Egészségügyi Centrum Kft. szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért az Apollo Egészségügyi Centrum Kft. nem vállal felelősséget.

A szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon az Apollo Egészségügyi Centrum Kft. a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (név, cím, telefonszám, mobilszám, e-mail cím) kér.

A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az Apollo Egészségügyi Centrum Kft. bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

A regisztráció célja bizonyos információk, illetve dokumentumok kizárólag egészségügyi szolgáltatások számára történő hozzáférhetősége, elérhetősége.

Az Apollo Egészségügyi Centrum Kft. regisztrációhoz kötött oldalait látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. Az Apollo Egészségügyi Centrum Kft.-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.

Az Apollo Egészségügyi Centrum Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy az Apollo Egészségügyi Centrum Kft. jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes

a) bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,

b) az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,

c) bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,

d) a jóerkölcs követelményeivel.

A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes vagy egészségügyi adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.

 

Adatkezelési tájékoztató az Apollo Egészségügyi Centrum Kft. működő elektronikus megfigyelőrendszerekről:

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Apollo Egészségügyi Centrum Kft. 4025 Debrecen, Miklós utca 5-13. fsz. 6.” épületében elektronikus megfigyelőrendszert működtetünk.

A megfigyelő rendszert az egészségügyi centrum munkatársai kezelik.

Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe a jelen tájékoztató ismeretében belép.

A kezelt adatok köre: a megfigyelt területen tartózkodó személyek képfelvételeken látható arcképe, személyes adatai.

A kamerák üzemeltetésének célja az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme, illetve a vagyonvédelem.

A felvételek készítésének jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, melyet az érintettek megfelelő előzetes tájékoztatása alapján végez.

A kamerák felvételeinek adatkezelője az Apollo Egészségügyi Centrum Kft. A felvételek az épületen belül zárt rendszerben kerülnek tárolásra, azokhoz illetéktelen személy, vagy harmadik fél nem férhet hozzá.

A kamerák élő képének megtekintésére az egészségügyi centrum megfelelő jogosultsággal rendelkező dolgozói és őrei jogosultak.

A kamerák rögzített felvételének megtekintésére a Gondnok, a Műszaki és üzemeltetési igazgató és az Operatív Igazgató, vagy az általuk kijelölt személy jogosult.

A felvételekhez való hozzáférést jelszavas védelem korlátozza.

A felvételeket 3 naptári napig őrizzük, azt követően azok automatikusan törlésre kerülnek.

A felvételek visszanézése csak írásos megkeresés alapján, kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében a műszaki és üzemeltetési igazgató és az operatív igazgató engedélyével, illetve hatóság utasítására, jegyzőkönyv felvétele mellett történhet.

A rögzített felvételeket a kórház harmadik fél részére csak törvényben meghatározott esetben (pl. rendőrség, hatóság részére) adja át. A rögzített anyagokat kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve munkahelyi baleset esetében lehet visszanézni.

ADATKEZELÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:

NAIH - 143314/2018.

Az Apollo Egészségügyi Centrum Kft. adatvédelmi tisztviselője

Bodnár Róbert
+36 20 257 7390
gdpr@robertkorhaz.hu

 

Hírlevél

Ne maradjon le akcióinkról, értesüljön első kézből újdonságainkról!

Tritonlife BLOG

Tovább a blogra
Visszahívást kérek